Obchodní podmínky

Základní údaje

Společnost: Topaz Bohemia s.r.o., se sídlem, Vinohradská 2828/151, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, identifikační číslo: 26682354, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87021. Společnost je plátcem DPH.
Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.:

 1. Společností se rozumí společnost Topaz Bohemia s.r.o. (dále i dodavatel nebo prodávající).
 2. Zákazníkem se rozumí strana, se kterou společnost obchoduje, případně uzavře obchodní případ (dále i odběratel nebo kupující nebo objednavatel nebo příjemce).

Obecná ustanovení, rozsah platnosti

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (prodejní a dodací) platí pro všechny smlouvy uzavřené mezi společností a zákazníkem, a to i v případě, že budou uzavřeny pozdější smlouvy bez odvolávky na tyto podmínky, nebo k nim tyto podmínky nebudou přiloženy.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí výhradně. Nákupní podmínky zákazníka, jakož i jiné smluvní podmínky jsou tímto odmítnuty, jestliže nebyly výslovně písemně přijaty společností. Přijetí dodávek a výkonů společnosti je považováno za souhlas s těmito podmínkami.

Nabídka a uzavření smlouvy

 1. Nabídky společnosti, učiněné ústní i písemnou formou, jsou nezávazné.
 2. Smlouvy, dohody a ostatní úmluvy jsou závazné pouze po písemném potvrzení společností. Není-li potvrzení smlouvy učiněno ze strany společnosti písemně, má se za potvrzení smlouvy doručená faktura nebo pokladní daňový doklad. Změny a doplňky smluv musí mít písemnou formu.
 3. Smlouva se považuje za uzavřenou dnem jejího podpisu společností. Pokud smlouva mění požadavky zákazníka, obsažené v jeho objednávce, považuje se za uzavřenou
  dnem podpisu zákazníka. Nerozporuje-li zákazník odchylné potvrzení smlouvy v termínu do 14 dní, má se za to, že s podmínkami potvrzenými společností souhlasí a dnem uzavření smlouvy se rozumí den podpisu smlouvy společností.
 4. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy, aniž by to bylo v důsledku porušení smlouvy ze strany společnosti, je zákazník povinen zaplatit veškeré náklady a výdaje, které společnosti vzniknou z důvodu takového odstoupení.

Ceny a platební podmínky

 1. Ceny společnosti platí, pokud není domluveno jinak, z jednotlivých provozoven společnosti. Náklady spojené s dopravou nebo zasláním zboží zákazníkovi společnost účtuje zvlášť. Dopravce a trasu přepravy určuje společnost.
 2. Ceny jsou uváděny v Kč, není-li dohodnuto jinak a s DPH. Ke každé ceně je připočítána DPH dle aktuálně platné sazby.
 3. V případě jakékoliv změny návrhu nebo specifikace, o niž zákazník požádá až po předložení nabídky, nebo po uzavření smlouvy, je společnost oprávněna provést odpovídající změnu navržené nebo smluvní ceny.
 4. Pokud mezi uzavřením smlouvy a termínem dodání vznikne vážná změna určitých nákladových faktorů, například výrazná změna devizového kurzu, změna nákupních cen, dopravy apod., může být smluvená cena upravena v souladu s vlivem rozhodujících nákladových faktorů.
 5. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura nebo pokladní daňový doklad, který je společnost oprávněna vystavit v den vyskladnění zboží nebo provedení výkonu.
 6. Faktury pro platbu bankovním převodem (daňové doklady) jsou splatné do 4 dnů od data jejich vystavení, pokud není dohodnuto jinak. Dnem zaplacení je den připsání platby na účet společnosti. Při zpoždění platby je společnost oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % denně z dlužné částky.
 7. Pokud u zákazníka dojde k prodlení s platbou za objednanou dodávku nebo dojde k podstatnému zhoršení jeho majetkových poměrů (konkurs, majetkové a jiné vyrovnání apod.), je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud ještě není splněna a zákazník do jednoho týdne po příslušné výzvě nezaplatí splatné závazky. Při prodlení s platbou budou dosud nezaplacené platby zákazníka z oboustranných obchodů splatné ihned.
 8. Vzájemné závazky a pohledávky společnosti a zákazníka lze započítávat pouze po předchozí oboustranné písemné dohodě.
 9. Faktura a platba musí být provedena v měně stanovené ve smlouvě.

Riziko a vlastnické právo

 1. Riziko a tím i odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží přechází ze společnosti na zákazníka dnem splnění dodávky, tj. dnem předání zboží prvnímu dopravci, nebo určené osobě.
 2. Veškeré zboží zůstává až do úplného zaplacení pohledávky (včetně případných úroků z prodlení a nákladů spojených s vymáháním platby) vlastnictvím společnosti.
 3. Společnost může výrobky získat kdykoliv zpět v případě, že nedojde k nabytí vlastnického práva zákazníkem a zákazník tímto uděluje společnosti souhlas ke vstupu do provozních prostor zákazníka za účelem opětovného získání zboží, jehož vlastnictví nebylo zákazníkovi postoupeno. Jestliže o to společnost požádá, zákazník
  bude skladovat zboží odděleně od ostatního zboží a zajistí, aby bylo zřetelně označeno jako zboží společnosti.

Dodací lhůty, dodání zboží, obaly

 1. Dodací lhůta začíná běžet dnem, kdy byla uzavřena smlouva.
 2. Dohodnuté dodací lhůty platí pouze za předpokladu včasného objasnění všech ustanovení smlouvy a včasného plnění všech povinností zákazníkem.
 3. Pro dodržení dodacích lhůt a termínů je určující datum odeslání ze společnosti. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení s dodávkou pouze tehdy, když stanovil společnosti přiměřenou dodatečnou lhůtu, nejméně však dva týdny, přičemž upozornil na to, že hodlá od smlouvy odstoupit.
 4. Pokud se smluvní strany dohodnou, zajistí společnost odeslání zboží zákazníkovi. Pokud není místo, kam má být zboží odesláno, v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno, považuje se za toto místo sídlo provozovny zákazníka a není-li sídlo provozovny uvedeno, považuje se za toto místo sídlo zákazníka.
 5. V případě, že zboží má být dodáno na místo mimo provozovnu společnosti, má společnost nárok na úplatu za dopravu zboží, pokud není jeho hodnota vyšší než 2000 Kč bez DPH, nebo není předem dohodnuto jinak. Dopravné je účtováno dle platného ceníku dopravce. Ceny dopravného si může zákazník ověřit na www.filicorizecchini.cz a pokud tam nejsou uvedeny, je možné je před uzavřením smlouvy ověřit kontaktováním sídla společnosti.
 6. Dopravné je účtováno na území ČR a dle sazeb dopravce. Při zajištění požadovaného jiného smluvního přepravce je účtováno dopravné dle platného sazebníku příslušného dopravce a balné.
 7. Dopravné mimo území ČR je kalkulováno individuálně a zákazník je povinen si je předem u společnosti ověřit.
 8. Při zaslání zboží na dobírku na území ČR je účtováno doběrečné dle platného sazebníku přepravce.
 9. Zákazník je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době v místě plnění.
 10. Osoba oprávněná k převzetí zboží u zákazníka je povinna převzetí potvrdit společnosti na příslušném dokladu společnosti případně dopravce.
 11. Pokud jednotlivá kupní smlouva nestanoví jinak, je společnost oprávněna dodat zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i dílčími dodávkami a zákazník je povinen takto dodávané zboží převzít.
 12. Vratným obalem se rozumí takový obal, který byl zákazníkovi při dodání zboží takto označen.
 13. Při vracení obalů je zákazník povinen uvést číslo daňového dokladu nebo dodacího listu, ve kterém mu bylo dodání obalů označeno.
 14. V případě objednávky na základě nabídky společnosti musí být uvedeno číslo nabídky. Pokud nebude uvedeno, nezaručuje společnost dodržení podmínek stanovených v nabídce. Zákazníkovi nevzniká žádný nárok na následnou případnou opravu zakázky.

Objednávka zboží elektronického obchodu

 1. Seznam zboží na stránkách www.filicorizecchinibrno.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Společnost nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zboží je dodáváno s výhradou meziprodeje. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
 2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
 3. Společnost si vyhrazuje právo na změnu v návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky). S těmito změnami bude zákazník obeznámen před potvrzením objednávky společností.
 4. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků si může ověřit u společnosti, případně na www.cafetech.cz. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží bez dopravních nákladů a souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
 5. Zrušení objednávky : Zákazník i společnost mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky společností. Pokud zruší objednávku společnost, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě společnosti a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zaslání zboží elektronického obchodu

 1. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „konečné potvrzení objednávky“ společností, kdy si společnost potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.
 2. Dodací lhůta
  Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností společnosti dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 2–5 pracovních dnů (pokud je zboží skladem u společnosti) od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce, není-li ujednáno jinak.
 3. Způsob dopravy
  Dopravu na určenou adresu zajišťuje společnost. Způsob dopravy určuje společnost i s ohledem na nejnižší možné náklady přepravy, není-li dohodnuto jinak.
 4. Způsob uhrazení ceny za zboží
  Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně společnosti, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet společnosti pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Připsání platby na účet společnosti je podmínkou odeslání zboží. Zásilka se zbožím obsahuje vždy
  daňový doklad a dodací list. Pokud zákazník požaduje zaslat daňové doklady na jinou adresu, než je adresa dodání, musí toto výslovně uvést ve své objednávce.
 5. Převzetí zboží
  Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození zboží vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Zákazník má právo poškozené zboží odmítnout. Podepsáním dodacího listu přepravce zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Náhradou za oprávněnou reklamaci může být vrácení ceny zboží nebo dodávka náhradního zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného.
 6. Komunikace mezi zákazníkem a společností
  Další komunikace mezi společností a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Osobní odběr zboží při elektronickém obchodu

 1. Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, společnost pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.
 2. Zboží je zákazníkovi v provozovně společnosti rezervováno dva pracovní dny od výzvy k odběru zboží, pokud se strany nedohodnou jinak. Zákazník má právo si zboží v provozovně společnosti před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
 3. V případě osobního odběru zboží v provozovně společnosti se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Odstoupení od smlouvy

 1. Právo zákazníka na odstoupení
  Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že společnost nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v případě elektronického obchodu dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, v uvedené lhůtě poslat zpět. Po obdržení takto vráceného zboží společnost zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku způsobem, na kterém se oba dohodnou, a to ve lhůtě 14 dnů od obdržení vráceného zboží.
  Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím „osobního odběru“ bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.cafetech.cz nebo www.cafetech.eu či nikoliv.
 2. Právo společnosti na odstoupení
  Společnost je oprávněna od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale společnost vždy povinna kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
 3. Společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopna požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a nebo ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, společnost bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.
 4. Postup v případě odstoupení od smlouvy
  Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí společnost zákazníkovi a zákazník společnosti veškerá přijatá plnění.
  Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí společnosti a to písemně, elektronicky nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol faktury (pokladního daňového dokladu) a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
  Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na své náklady do provozovny společnosti, kde společnost bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
  V případě, že je zboží vráceno společnosti v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
  Společnost je v případě odstoupení povinna zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.
 5. Termíny:
  Prodej: Termín expedice je termín, kdy je zboží připraveno na příslušné provozně společnosti. V tomto termínu může být zboží osobně vyzvednuto. V případě dopravy zajišťované přepravní službou jde o termín, kdy je zboží předáno dopravci.
  Nákup: Termín dodání je termín, ke kterému je požadováno odeslání zboží ze skladu dodavatele.

Ochrana osobních údajů zákazníka

 1. Společnost shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to název, jméno, adresu, IČO, DIČ, telefon, fax a e-mailové spojení, případně další, které jí zákazník poskytne na základě svého svobodného rozhodnutí. Tyto údaje slouží především ke správné fakturaci zboží a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 2. Osobní údaje zákazníků společnost nepředává žádné další osobě.
 3. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu společnosti nebo tuto skutečnost oznámí společnosti telefonicky.
 4. Vyplněním registračního formuláře (objednávky, poptávky či jiného) souhlasí zákazník se zařazením všech jím uvedených údajů, případně i osobních, do databáze společnosti Topaz Bohemia s.r.o., se sídlem, Vinohradská 2828/151, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, identifikační číslo: 26682354, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87021 , jakožto správce, a jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení zboží, výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, zboží, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Vyšší moc

 1. Společnost není v prodlení s plněním svých povinností, jestliže její prodlení nebo prodlení subdodavatelů, bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jakými jsou např. válka, přírodní katastrofy, stávky, nedostatek surovin a energie nebo další nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, které nastaly v době plnění smlouvy a znemožnily splnění závazku společnosti.
 2. O dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinností obou stran. Pokud by realizace smlouvy v důsledku těchto událostí byla prodloužena o více než dva měsíce, má kterákoliv strana právo od smlouvy odstoupit, aniž by zákazníkovi vznikl nárok na náhradu škody.

Záruka

 1. Po dodání je zákazník povinen zboží neprodleně zkontrolovat a písemně reklamovat případné vady dodávky. Reklamace musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: číslo smlouvy (faktury, pokladního daňového dokladu), označení zboží, popis vady.
 2. Společnost poskytuje zákazníkovi na své zboží záruku, jejíž doba je uvedena v případném záručním listě u každého výrobku. Pokud zboží nemá záruční list, činí záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje zboží. Při prodeji nelze sjednat záruční dobu delší.
 3. Zboží uznané společností jako vadné bude zákazníkovi oproti vrácení vadného zboží dobropisováno nebo bezplatně nahrazeno, a to v takovém provedení, jaké bylo dohodnuto ve smlouvě. Další nároky na poskytování záruky nebo v důsledku závad jsou vyloučeny i v případě, že je zákon připouští.
 4. V každém případě je nárok na náhradu škody v důsledku závadných nebo zpožděných dodávek omezen do výše kupní ceny příslušné dodávky.
 5. Záruka na zboží zaniká:
  • když bylo zboží poškozeno v důsledku havárie zařízení, kterého součástí bylo zboží a havárie nebyla způsobena prokazatelnou vadou zboží,
  • když byly na zboží provedeny zásahy, úpravy resp. opravy bez souhlasu společnosti,
  • když bylo zboží použito pro jiné účely, kterým zboží nevyhovuje svými technickými parametry, bylo nadměrně zatěžováno, bylo užíváno v nevhodných provozních podmínkách,
  • když došlo k poškození zboží z důvodu nesprávné nebo neodborné montáže, nedodržením všeobecně platných zásad a postupů pro daný druh práce,
  • když došlo k poškození zboží nesprávnou manipulací nebo skladováním,
  • když k vadám došlo v důsledku jiných okolností mimo procesy spadající pod kontrolu společnosti.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se některé z ustanovení těchto podmínek stalo neúčinným nebo ztratilo účinnost, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek nadále v platnosti. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že neúčinná ustanovení nahradí ustanoveními jinými, která se budou nejvíce blížit požadovanému ekonomickému účelu.
 2. Smluvní vztahy se řídí právem České republiky. Pro všechny spory, které vyplývají ze smlouvy nebo vznikají v souvislosti se smlouvou je příslušný místně a věcně obchodní soud dle sídla společnosti a je rozhodující znění těchto obchodních podmínek v českém jazyce.